Haiglaravil viibinud lapsevanemate rahulolu uuring 2017

Lapsevanemate kaebusi loetakse tervishoiusüsteemis esinevate probleemide indikaatoriks. Vanemad hindavad haiglat väga erinevatest aspektidest ning rõhuasetusega, mis ei kattu sageli sellega, kuidas arstid või õed ise oma tööd hindavad.

Sagedasemad põhjused kaebuse esitamiseks on seotud kas puudujääkidega lapse ravi korraldamisel või puuduliku suhtlemisega haige ja meditsiinitöötaja vahel, sh informatsiooni andmise, selgituste jagamise ja juhendamisega haiglasoleku ajal.
Tallinna Lastehaiglas lapsevanemate kaebused registreeritakse, neid analüüsitakse ning vanematele püütakse anda ausaid vastuseid. Kokkuvõtete tegemine võimaldab näha nõrkusi teenuste osutamisel ja planeerida seeläbi tegevusi muutuste tegemiseks. 
 

Lapsevanemate rahulolu-uuringu tulemused 2017. aastal

Lapsevanematele välja jagatud küsitlusankeetidest (1027) saadi täidetuna tagasi (611) 60%. Antud uuringu eesmärgiks oli selgitada välja lapsevanemate üldist rahulolu raviga, lojaalsust haiglale, kogemusi ning rahulolu raviprotsessi erinevate aspektidega haiglaravil viibimise ajal. Uuringul osalemine oli vabatahtlik. Lapsevanemal oli võimalus rääkida ka oma kogemustest ravi läbiviimise ajal ning märkida kõige lapsesõbralikuma töötaja nimi. Üldine rahulolu raviga oli kõrge (99%), samuti lojaalsus (valmidus haiglat teistele soovitada 98% ja vajadusel uuesti ravile tulla 98%). Rahulolu on oluliselt seotud suhtlemise ja teabeedastusega vanema ja tervishoiutöötaja vahel.

Tähtsaks peeti personali usaldusväärsust ja oskusi, lapsele antud abi ja haiglatoitu. Võrreldes eelmise aastaga oli toimunud langus selgituste andmise arusaadavuses ja lapsevanema murede ja soovide mõistmises arstide poolt. Lapsesõbralikumateks töötajateks olid lastearst Tiiu Sein, surdologopeed Ülle Liesment ja perenaine Olga Gerassimova.

Haiglas viibinud vanemate raviprotsessiga rahulolu tulemused on kõige rohkem seotud vanemate ja personali vahelise suhtlemisega. Suhtlemine mõjutab üldist ravikvaliteeti. Vanemate poolt antud hinnanguid erinevate ravi aspektide kohta saab kasutada üksuse ravikvaliteedi parenduseks ja suurendada vastutust laste ja perede ees.

Uuringutulemuste kasutamine suurendab perekesksust lastehaiglas. Lapsevanemate kõrge rahulolu raviga ja lojaalsus haiglale näitab laste ravi stabiilselt head tulemuslikkust, mida kajastab lisatud joonis 2015– 2017. a kohta.