Missioon, visioon, väärtused

Regionaalhaiglana on lastehaigla teeninduspiirkonnaks Tallinn, Harjumaa, Lääne-, Ida- ning Kesk-Eesti maakonnad ning osadel erialadel ka Lõuna-Eesti.
Lastehaigla osutab nii II kui III etapi raviteenuseid. 75% statsionaarsest ja 92% ambulatoorsest teenusest osutatakse Harju maakonna lastele.
Keskmiselt 56% haiglaravil olevatest lastest on vanuses 0–4 aastat ja 20% vanuses 5–9 aastat.
 

Missioon

Oleme suurim laiapõhjalist laste eriarstiabi osutav haigla Eestis. Osaledes rahvusvahelises koostöös õppe- ja teaduskeskustega tagame teadmiste ja kogemuste järjepidevuse ning osutame parimat tõenduspõhist, laste õigusi järgivat perekeskset arstiabi.

Visioon

Tahame olla juhtiv lastemeditsiinikeskus Eestis, mis koondab riiklikud valdkondlikud kompetentsikeskused, kaitstes ja hoides seeläbi eesti laste tervist. 
 

Väärtused

  • Professionaalsus: oleme oma igapäevases töös professionaalsed ja eetilised; anname patsiendile parimat arstiabi, austades arstikunsti parimaid traditsioone, kasutades organisatsioonisisest meeskonnatööd ning luues partnerlust lapse perega.
  • Hoolivus: pöörame individuaalset tähelepanu igale patsiendile ja hoolime nende peredest, väärtustame oma töötajaid ning pakume neile erialaseid arenguvõimalusi.
  • Avatus: oleme avatud ja ausad suhtlemisel kolleegide ja patsientide peredega ning ühiskonnaga; meie otsustusprotsessid on läbipaistvad kõikidele osapooltele, tagamaks tipptasemel ravikvaliteedi ja patsiendi parima ravi.
  • Rahvusvahelisus ja innovatiivsus: arendame rahvusvahelisel tasemel teadus- ja koolituskoostööd, rakendame ravis kaasaegseid ravimeetodeid ja tehnoloogiat ning tugevdame lastearstiabi valdkondlikke kompetentsikeskusi.